تعداد محصول در صفحه
70 محصول

خیر آبادنامه 2360

425 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

مبانی جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی ایلات و عشایر 2142

21,250 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

هراس بنیادین اروپا مداری و ظهور اسلاام گرایی 2454

3,825 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

شیوه‌های عملی مطالعات اجتماعی (روش تحقیق کمی و کیفی) 2522

12,750 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

مدیریت روستایی در ایران

10,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

عشایر فارس 2290

2,550 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

گفتاری در باب جمعیت‌شناسی کاربردی 2576

8,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

درآمدی بر مطالعات جمعیتی 2587

12,750 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

تاریخ و نظریه ا جتماعی 2570

3,825 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

نظریه‌های جامعه‌شناسی هنر ادبیات 2611

6,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

اصول و اندیشه‌های تعاونی 2367

9,350 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

انقلاب و بسیج سیاسی 2161

6,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

پیدایش نظریه های جامعه شناسی 2669

2,125 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

جامعه‌شناسی پزشکی 3132

40,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا