تعداد محصول در صفحه
13 محصول

کرم شناسی دامپزشکی جلد اول 2030

4,845 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

کلیات حشره‌شناسی پزشکی 2089

20,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

اصول تشخیص و اهمیت بهداشتی بندپایان 2378

3,230 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

ویروس‌شناسی دامپزشکی (بیولوژی ویروس‌ها) 2493

15,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

بیماری های باکتریایی دام 2492

20,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

تولیدمثل در طیور 2538

1,615 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

معاینه بالینی دامهای مزرعه 2813

8,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

کالبدشناسی مقایسهای مهره‌داران 2544

17,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

میکروب شناسی دامپزشکی و بیماری های میکروبی 2837

5,695 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

ویروس‌شناسی دامپزشکی (بیماری‌ها) 2357

18,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

بیماری های مشترک انسان و دام 1983

8,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 2704

18,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا