تاریخچه نوسازی

برای پرداختن به بحث توسعه و نوسازی، ابتدا لازم است تاریخچه و سابقه ی شکل گیری آن را مورد بررسی قرار دهیم. پژوهشگران، نوسازی را محصول سه رویداد تاریخی مهم بعد از جنگ جهانی دوم می دانند: ابرقدرت شدن ایالات متحده در جهان گسترش جنبش جهانی کمونیسم تجزیه ی امپراطوری های استعماری اروپایی در آسیا، […]