خصوصی سازی نئولیبرالیستی

خصوصی سازی نئولیبرالیستی

در مطلب قبل به مبانی و سیر تحول اقتصاد در جهان پرداختیم و در آخر هم به طور گذرا نسبت خصوصی سازی با رویکرد اقتصادی محمد رضا پهلوی را بررسی کردیم. در این مطلب قدری از مقدمه گویی فاصله  میگیریم و مفهوم خصوصی سازی را در “اندیشه سیاسی” مد نظر قرارمی‌دهیم. آیا خصوصی سازی یک […]

چه کسی مسئول توسعه است؟ تحلیلی بر نیروهای اجتماعی موثر بر فرایند توسعه‌یافتگی

چه کسی مسئول توسعه است؟ تحلیلی بر نیروهای اجتماعی موثر بر فرایند توسعه‌یافتگی

فرایند توسعه‌یافتگی مجموعه‌ای از کنش‌ها و فعالیت‌های نیروهای مختلف اجتماعی است که در نهایت با هدف گذار به وضعیت مطلوب در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انجام می‌شود. سهم هر یک از نیروهای باتوجه به زمینه تاریخی و اجتماعی هر جامعه و توانمندی‌های فنی و تخصصی آن متفاوت است. البته اغلب پژوهشگرانی که […]

آناتومی خصوصی سازی

یک بحثی در جامعه شناسی مطرح است به نام “دوگانگی شرق و غرب”،موضوع این این بحث شکاف بین شرق و غرب در خلال مرزهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی است. در واقع میگوید فهم این شکاف در سطح تاریخی،میتواند در جنبه های مختلف کاربردی باشد.اگر این فهم-درک شکاف- نباشد،به قول جلال آل […]