معرفی برند ایرانی سپاهان باتری

معرفی

از زمـان شـروع فعالیـت مجموعـه تـا زمـان راه انـدازی خطـوط شـارژ صرفـا از پلیتهـای خارجی اسـتفاده می شـده، پلیتهـا دارای شـارژ اولیـه بوده و توسـط تـوان باتـری صرفـا مونتاژ مـی گردید. • راه انـدازی بخـش صفحـه سـازی تـوان بـا هـدف ایجـاد ظرفیت در تولیـد صفحـات و همچنیـن شـارژ باتری در سـال 81 • شـروع تامیـن درب و جعبـه بـه صـورت داخلـی و قطـع واردات ایــن بخــش از مــواد اولیــه راه انــدازی خطــوط ریختــه گــری ،کیورینــگ و خمیرمالــی • ایجـاد کارگاه هـا و دسـتگاههای مونتـاژ بیشـتردر حالـی کـه در سـال 80 و در ابتـدای فعالیـت تـوان باتـری ، صرفـا باتـری تیـپ 2 • آنهـم بـه عنـوان تامیـن کننـده سـایپا و ایـران خـودرو تولیـد مــی شــد، ظــرف مــدت کوتاهــی درســال 81 و 82 ایــن شــرکت موفـق بـه تولیـد مجموعـه ای از باتریهـای سـبک و سـنگین بـا آمپراژهایـی نظیـر 66،60،55 ، 74 ،140،135، 170 ،180 ،200 گردیـد. • رشد کارگاههای شارژ • شروع تولید باتریهای دشارژ آبخور

تاریخچه

در سـال 1379 بـا تاسـیس تـوان باتـری تمـام مـواد اولیـه و صفحـات شارژ شـده از کشـورهای خارجـی وارد ایــران میشــد و فقــط مونتــاژ باتــری در داخــل صــورت میگرفــت. در ســالهای ابتدایــی دهــهی 80 و در راســتای ایجــاد ظرفیــت در تولیــد صفحــات و همچنیــن شــارژ باتــری، شــرکت صفحــه ســازی تــوان فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و کارگاههــای شــارژ رشــد پیــدا کــرد و قالب های تزریــق ســاخته و فرایندکاملتــر شــد. ایــن تکامــل بــه تولیــد باتریهــای سـبک و سـنگین در سـال 1382 و باتـری سـیلد در سـال 1384 انجامیـد و مرحلـه بـه مرحلــه ظرفیــت شــارژ و مونتــاژ و در نتیجــه بــدل شــدن بــه یــک تولیــد کننــده حرکــت نمودیــم. مســیری کــه بــا تاســیس ســپاهان باتــری در ســال 84 بــه نتیجــه رســید.

محصولات تولیدی

دفتر مرکزی

031-32689000

سال تاسیس

1384

نشانی

مشاهده همه محصولات