تعداد محصول در صفحه
12 محصول

اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوار کنندگان 2328

3,910 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

بافت‌شناسی طیور 2807

8,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

اصول مرفولوژی و فیزیولوژی حشرات 2183

9,350 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

پروتئین ساختار و عملکرد 2673

11,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

فیزیولوژی ورزش جلد اول 1981

17,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

آفات و عوامل زیان‌آور انباری 2851

17,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

ویروس‌شناسی دامپزشکی (بیماری‌ها) 2357

18,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

حرکت درمانی 3228

18,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

آزمون‌های میکربی مواد غذایی 2103

20,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

کروماتوگرافی و طیف‌سنجی 1906

25,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

بافت‌شناسی مقایسه‌ای 1944

27,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

ماهیان خلیج فارس 1744

28,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا