تعداد محصول در صفحه
محصول

اقتصاد کشاورزی و تعاون 1883

5,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

کتاب صفر تا یک

19,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب نبرد با رکود

27,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب نظریه شرکت برای مدیریت استراتژیک

45,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب کانتینر

36,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب جلسات ثمر بخش(دنیای‌اقتصاد)

9,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب اقتصاد رسانه در ایران(دنیای‌اقتصاد)

9,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب مدیریت بازار(راهنمای‌قیمت‌گذاری)دنیای‌اقتصاد

18,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب زنان و رشد اقتصادی(دنیای‌اقتصاد)

9,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب مدیریت فروش(فعالیت‌سرپرست‌تیم‌فروش)دنیای‌اقتصاد

9,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب راهبرد کسب و کار(واکاوی‌الگوهای‌تدوین)دنیای‌اقتصاد

8,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کشاورزی برای توسعه 3129

17,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا