تعداد محصول در صفحه
محصول

کتاب از انعطاف پذیری تا شورش(تیسا)

10,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب اجتماع محلی و حکومت محلی(تیسا)

14,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب ارزیابی تاثیرات اجتماعی(تیسا)

20,610 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب ارزش‌های زیست محیطی(تیسا)

26,910 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب جامعه شناسی چشم وهم چشمی(تیسا)

12,510 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب خود مردم‌نگاری هویت دانشگاهی(تیسا)

11,610 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب جغرافیای فرهنگی(تیسا)

25,110 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب نظریه فراغت(اصول‌وتجربه‌ها)تیسا

21,150 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب همسایگی در شهر(تیسا)

2,250 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب جامعه شناسی اقتصادی(تیسا)

33,210 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب تغییرات چالش‌ها و آینده خانواده ایرانی(تیسا)

19,710 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب تحلیل پیشرفته داده‌های کمی(تیسا)

19,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری(تیسا)

35,910 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب روایت بحران هسته‌ای ایران(موسویان)تیسا

44,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب بازی انتخابات ریاست جمهوری در ایران(تیسا)

17,910 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت