تعداد محصول در صفحه
35 محصول

ران گوسفندی 2 کیلویی مهیا پروتئین

248,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%8 در بروز رسان

ران گوسفندی 1 کیلوگرمی مهیا پروتئین

124,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%8 در بروز رسان

خورشتی گوسفندی 1 کیلویی مهیا پروتئین

141,940 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%6 در بروز رسان

ماهیچه گوسفندی 1 کیلویی مهیا پروتئین

125,580 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%8 در بروز رسان

قلوه گاه گوسفند 1 کیلوئی مهیا پروتئین

63,450 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%6 در بروز رسان

سردست گوسفند 2 کیلوئی مهیا پروتئین

244,720 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%8 در بروز رسان

راسته بدون استخوان 1 کیلوئی مهیا پروتئین

142,880 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%6 در بروز رسان

فیله گوسفند 1 کیلویی مهیا پروتئین

159,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%6 در بروز رسان

چرخ کرده خالص گوسفند 1 کیلویی

140,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

راسته با استخوان گوسفند 1 کیلویی

98,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گردن گوسفند 1 کیلویی

96,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهیچه گوسفند 1 کیلویی

125,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سردست بدون گردن گوسفند ۱ کیلویی کشتار داخلی مهیا پروتئین

122,360 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%8 در بروز رسان