تعداد محصول در صفحه
محصول

سینه با استخوان مرغ 1 کیلویی

21,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

41,591 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

مرغ خرد شده بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

39,168 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

43,158 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

21,574 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

52,649 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

فیله مرغ فرانسوی مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

13,556 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

19,998 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در بروز رسان

ساق بی پوست ساده مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

23,684 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در بروز رسان

مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

22,316 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در بروز رسان

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

26,315 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

شنیتسل بی آرد مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

26,315 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

26,315 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

چیکن استراگانف مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

14,602 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در بروز رسان

مغز ران مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

44,631 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان