تعداد محصول در صفحه
محصول

ماهی شیر

87,000 تومان
موجود در 3 فروشگاه

ماهی حلوا سفید

130,000 تومان
موجود در 3 فروشگاه

ماهی شوریده

127,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی قباد

100,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی سنگسر

92,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی هامور

104,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

فیله ماهی سکن

110,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی فلاندر ( کفشک ) فیله شده

75,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی صبیتی

101,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

استیک ماهی قباد

120,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

استیک ماهی شیر

120,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

استیک ماهی شیر بندر ( سارم )

99,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

استیک ماهی باراکودا (چنگو)

95,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

استیک ماهی تن

88,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهی اسلک شمال | تعداد: یک عدد

2,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه