تعداد محصول در صفحه
محصول

ماهی شیر

100,000 تومان
موجود در 3 فروشگاه

ماهی صبیتی

106,500 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی قباد

100,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی راشگو

122,400 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی حلوا سیاه

105,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی شوریده

122,400 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی حلوا سفید

130,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی سنگسر

101,500 تومان
موجود در 2 فروشگاه

فیله ماهی سکن

110,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی فلاندر ( کفشک ) فیله شده

75,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

استیک ماهی شیر

120,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

استیک ماهی قباد

120,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی هامور

116,700 تومان
موجود در 2 فروشگاه

استیک ماهی شیر بندر ( سارم )

89,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

استیک ماهی باراکودا (چنگو)

85,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه